جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله J Nurs Edu-v3n4p1-en-1

یافتهها: بین میانگین نمره نگرش و رفتار مراقبین در هر دو گروه، قبل از مداخله اخـتلاف آمـاری معنـاداری بـه دسـتنیامد. نتایج نشان داد 5/1 ماه بعـد از اجـرای مداخلـه، افـزایش میـزان نمـره نگـرش و رفتـار Read more…